Autyzm

Autyzm jest to całościowe zaburzenie rozwoju. To szereg objawów wynikających z zaburzeń-objawów się nie leczy, oddziałowuje się na nie terapeutycznie.

W zakresie całościowego zaburzenia rozwoju wchodzi obecnie 5 jednostek w opraciu o kryteria diagnostyczne DSM-IV-TR (2000):

  • Zaburzenia autystyczne.
  • Zespół Aspergera.
  • Zespół Retta.
  • Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne.
  • Całościowe zaburzenia rozwoju nie ujęte w innych kategoriach.
Objawy charakterystyczne dla autyzmu:

  • Zaburzenia w komunikowaniu się – zaburzone rozumienie mowy oraz ekspresja językowa używana w społecznym porozumiewaniu się (np. stereotypowe i powtarzające się wykorzystywanie słów-echolalie, dysproporcje w rozumieniu i naśladowaniu słów, słabe rozumienie mowy lub brak rozumienia mowy; mowa niekomunikacyjna, uboga gestykulacja lub brak umiejętności posługiwania się gestami w celu komunikacji).
  • Zaburzenia interakcji społecznych – zaburzony rozwój przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów społecznych (np. brak kontaktu wzrokowego, brak umiejętności naśladowania, podstawowej w procesie uczenia się, brak włączania się do grupy rówieśniczej, zrozumienia zasad wspólnej zabawy, używanie zabawek niezgodnie z ich przeznaczeniem).
  • Ograniczone, powtarzające się, stereotypowe modele zachowań i zainteresowań (np. angażowanie się w niefunkcjonalne czynności rutynowe, powtarzające się manieryzmy ruchowe, zachowania autostymulacyjne lub nawet autoagresywne- zachowania takie mają tendencję do narastania i w efekcie mogą uniemożliwić dziecku prawidłowe funkcjonowanie i naukę).