Nasza oferta

Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej jest szkołą specjalną dostosowaną do potrzeb ucznia z autyzmem. Szkoła jest jedyną do tej pory jednostką oferującą we Wrocławiu terapię opartą na stosowanej analizie zachowania(terapię behawioralną). Skuteczność terapii behawioralnej w niwelowaniu deficytów osób z autyzmem jest naukowo dokumentowana od kilkudziesięciu lat [zob. amerykańskie strony rządowe].

Do tej pory nie wykazano, aby jakakolwiek inna terapia miała porównywalną lub wyższą skuteczność. Wypełniając lukę terapeutyczną w naszym mieście, placówka stanowi alternatywę dla dzieci z autyzmem, których liczba stale rośnie. Nasi terapeuci przeszli niezbędne szkolenia przeprowadzone przez certyfikowanych superwizorów z Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie.

Terapeuci stale poszerzają swoje kwalifikacje pod nadzorem superwizorów w placówce krakowskiej, jak i na comiesięcznych superwizjach we Wrocławiu. Dbałość o wysokie i stale podnoszone kwalifikacje naszej Kadry terapeutycznej zapewnia stworzenie naszym uczniom optymalnych warunków ich rozwoju:

  • tworzymy dzieciom przyjazne i czytelne dla nich środowisko – terapia odbywa się w systemie 1:1 (praca z dzieckiem jest indywidualna); dziecko posługuje się w czasie pobytu w placówce zrozumiałym dla niego planem dnia; ćwiczy w oparciu o zbudowany na jego potrzebach system motywacyjny (nagrody biologiczne, zabawki, zabawa, ulubione czynności, nagroda zawsze wsparta jest entuzjastyczną pochwałą nauczyciela, aby dziecko jednocześnie uczyło się zasad życia społecznego);
  • terapia jest całościowa – dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania dziecka, ma na celu zwiększanie jego samodzielności, wdrażanie go w świat społeczny, poszerzanie jego zdolności komunikacyjnych, zapewnienie mu rozwoju intelektualnego i fizycznego;
  • szkoła i rodzice/opiekunowie dziecka ściśle ze sobą współpracują – mają ma prawo i obowiązek uczestniczyć w terapii: realizować program domowy, zbudowany ze swoim udziałem (rodzice sygnalizują potrzeby i sfery trudności, które należy przepracować w warunkach domowych); mają prawo uczestniczyć w zajęciach szkolnych i obowiązek uczestniczyć w superwizjach; zgłaszać uwagi do programu terapeutycznego dziecka i proponować własne rozwiązania. Rodzice mają też prawo nie zgodzić się na proponowane czynności terapeutyczne, jeśli nie są przekonani co do ich skuteczności. W tym sensie rodzice aktywnie współtworzą szkołę.
  • dzień szkolny to cztery godziny terapii; szkoła nie oferuje na razie świetlicy.

Uczniem szkoły może zostać dziecko z autyzmem stwierdzonym przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu lub z pokrewnymi zaburzeniami oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez państwową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoła obejmuje również klasę „0”. Szkoła nie podlega rejonizacji, dziecko nie musi być zameldowane we Wrocławiu. Szkoła utrzymuje się z państwowych dotacji i czesnego w wysokości 200 pln/12 mcy w roku. Rodzice/opiekunowie, których dochody nie pozwalają na pokrycie czesnego, mogą się starać o dotację z MOPSu.